دختر خوشگل مامان سرما خورده. از دیروز سرفه می کرد, امروز آبریزش بینی و عطسه هم شروع شد. عصر بردمش دکتر. قیافه اش خیلی خنده دار شده. همه اش دماغش آویزون میشه و نمی زاره پاک کنم. همیشه این بچه هایی که دماغشون آویزونه رو می دیدم بدم میومد حالا می فهمم چرا دماغشون آویزونه. قربونش بشم توی خواب سرفه می کنه و نمی تونه خوب نفس بکشه. من خودم شدیدا از سرما خوردگی مخصوصا سرفه و آبریزش بینی بدم میاد. زود خوب شو عشق مامان.