زمان سه شنبه 90/10/20 ساعت 14:00

من, در حال غذا دادن به کیمیا

کیمیا, در حال شیطونی  کردن

آهنگ خالیِ کامران و هومن از تلویزیون پخش میشه

.

.

.

من, بی اختیار از دلتنگیت اشک می ریزم

کیمیا, با نگاه و لبخندی معصومانه و با تعجب به من نگاه می کنه

و من که سعی می کنم وسط هق هق زدن لبخند بزنم و کیمیا رو از این حالت در بیارم.

دنبال بهانه می گردم برای گریه کردن از دوری ات.

خالی یعنی بی تو... بی تو یعنی خالی...