آشغال عوضی به تو هم می گن مادر؟؟؟؟ چیکار کردی با این بچه که انقدر ازت می ترسه؟؟؟ به خاطر ریختن سوپ روی فرش اونجوری باید گریه کنه و تمام بدنش بلرزه؟؟؟ مگه این دختر چند سالشه؟ بچه ی 7ساله رو تو خونه تنها میزاری میری بیرون, بیچاره خسته از مدرسه میاد خودش باید اون سوپ گندیده رو گرم کنه و تنهایی جلوی تلویزیون فارسی1 نگاه کنه و بخوره بعد هم به خاطر چپه شدن سوپ اینجوری توی پله ها بالا و پایین بپره و زار بزنه؟؟؟ کثافت ازت متنفرم. آخ اگه می تونستم می کشتمت. نهههههه انقدر کتکت می زدم که نتونی از جات بلند بشی. تمام بدنم داره می لرزه, اعصابم بهم ریخت این صحنه رو دیدم. با یک التماسی بهم گفت به مامانم هیچی نگووووو. تو مادری؟؟؟؟؟؟ مجبور بودی بچه دار بشی؟؟؟؟؟ تو یک آشغالی. وااااااااااای دوست دارم داد بزنم. عوضی.... عصبانی عصبانی عصبانی