کوچولوی شیرین مامان... هنوز بعضی شبها که خوابم و پشتم به توست یادم میره تو هم هستی، وقتی برمی گردم و نگاهت می کنم باور نمیشه تو نی نیِ منی. هنوز هم باورش سخته که تو مال خود خود منی. دوستت دارم