یادش به خیر, چقدر انتظار کشیدم. هر روز می رفتم توی اتاق و هی لباس ها و وسایلت رو نگاه می کردم و روز شماری می کردم. هی می گفتم کی میای؟؟؟ دلم تنگه اون روزهاست