یه روزی که هوا خیلیییییییی خوب بود و با دخترک رفتیم پارک