قربونت بشم وقتی کاری می کنی که می دونی من ناراحت میشم هی می پرسی مامان با من قهری، از من ناراحتی، دوستم داری و... منم میگم دخترم رو همیشه دوست دارم حتی وقتی کار اشتباهی می کنه یا ازش ناراحتم.

فدای ابراز احساساتِ بدونِ بهانه ت بشم. وقتی یهو وسط بازی میگی مامان دوستت دارم یا میای بوسم میکنی. 

قربون ذوق زدنتهات بشم. وقتی میفهمی داریم میریم خونه مامان گلی یا مامان فخری، وقتی برات چتر میخرم، وقتی عصر داری کارتون نگاه می کنی و من یه بستنی میزارم جلوت و...

عاااااااشقِ این احساساتِ پاک و ساده تم دخترم. کاش می شد همیشه همینجوری بمونی.