فکر نمی کردم یک روزی برسه که یک نفر توی زندگیم انقدر  برام مهم باشه که اگه یک روز پی پی نکنه ناراحت بشم و استرس بگیرم و وقتی این اتفاق زیبا بیفته از خوشحالی سر از پا نشناسم! لبخند