کیمیا از تولد تا کنون

تولد) وزن: 4.300  قد: 51

1ماهگی) وزن: 4.900  قد : 58

2ماهگی) وزن: 6.200  قد: 64

3ماهگی) وزن: 7.300  قد: 64

4ماهگی) وزن: 8.400 قد: 65

5ماهگی) وزن: 8.900 قد: 71

لبخند و 9 روز دیگه 6ماهش تموم میشه. باید بریم بهداشت برای واکسن و چک کردن.