این چیه سرم کردین!

زاویه بهتر از این نبود از من عکس بگیرین؟

برو مزاحم نشو میخوام بازی کنم. هی عکس میگیره

این چیه؟

خوردنیه؟

چرا اینجوریه؟ کنده نمیشه

بقیه اش رو بزارم بعدا بخورم