امروز بعد از چند روز با دختر رفتیم بیرون. حسابی حوصله امون سر رفته بود. با خاله حدیثه رفتیم پروما و سجاد. خیلی خوش گذشت. دخترکم خوشحال شد. با اینکه خوابش میومد و گرسنه بود ولی اذیت نکرد. تنها مشکلی که دارم اینه که توی کالسکه نمی شینه. نمی دونم چیکار کنم. اگه با کالسکه کنار بیاد هر روز میریم بیرون لبخند