کیمیای 5 ماه و 15 روزه ام بدون کمک کسی می شینه. البته خیلی طولانی نه. انقدر شیطونه و تکون می خوره که ولو می شه. قربونش بشم.