همیشه دوست داشتم دست دختر کوچولوم رو بگیرم و توی خیابون با هم قدم بزنیم و لذت ببریم. این روزها خیلی این اتفاق برام میفته. و چه کیفی می کنه کیمیا از راه رفتن و دیدن آدم ها و مغازه ها. هنوز عکس نگرفتم از راه رفتنش توی خیابون. به زودی...