نگاش کنین چجوری خوابیده! جیگرشو بخورم. غذاشو بهش دادم و داشتیم خودمون غذا می خوردیم کیمیا هم سیب زمینی می خورد. دیدم یهو آروم و شل شد, تعجب کردم. بعد از چند ثانیه چشماش بسته شد. هم خنده ام گرفته بود هم گریه. می خواستم فشارش بدم. بعد هم بغلش کردم و گذاشتم توی تختش ولی باز هم بیدار نشد و 2ساعت خوابید. داره بزرگ میشه دخترم.

امروز رفتم براش این سرویس طلا رو خریدم.