پنج سال از اولین باری که زیباترین احساس دنیا رو دارم میگذره. مرسی که دخترم شدی و انقدر گلی ماچ

اولین ساعتهایی که به دنیا اومدی

یک روزه ی لپی

دیشب مامان گلی با این کیک خوشگل غافلگیرمون کرد و تو رو حسابی خوشحال کرد. مرسی مامان گلم قلب