چقدر زود میگذره این روزها. زمان از دستم در میره. باورش سخته پنج ماه مونده تا 3 سالگی دخترک ولی تقویم چیز دیگه ای میگه و به چشم بهم زدنی اون روز هم میرسه و من حسرت روزهای رفته رو میخورم. دخترک 31 ماهه شد.